Duchowość niewolników Niepokalanego Serca Maryi


O Rodzicielko łaski”


1. NIEWOLNIK NIEPOKALANEGO SERCA MARYI (NNSM) JEST CAŁY ODDANY MATCE BOŻEJ.
Niewolnik Niepokalanego Serca Maryi (NNSM) od chwili złożenia Uroczystego Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort podczas Najświętszej Ofiary Mszy Świętej – jest cały, z dobrej woli i z miłości oddany Matce Bożej.
2. NIEWOLNIK MARYI JEST CAŁY DO DYSPOZYCJI MATKI SYNA BOŻEGO.
Niewolnik Maryi, po złożeniu Aktu Ofiarowania, staje się własnością Matki Bożej. Jest oddany Jej sprawom i intencjom. Jest uległym, wiernym i pozostającym do Jej całkowitej dyspozycji sługą.
3. NIEWOLNIK MARYI WIERNIE PRAKTYKUJE NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE.
Niewolnik Maryi w posłuszeństwie przyjmuje wezwanie Niepokalanego Serca Matki Bożej, które w Orędziu Fatimskim głoszone jest światu od 1917 roku.
Wezwanie Fatimskie streszcza się w trzech słowach: modlitwa, pokuta, wynagrodzenie. Środkiem do realizacji tych wezwań jest przyjęcie, wierne praktykowanie i wypełnienie Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Jezus daje obietnicę wszystkim tym, którzy wiernie wypełnią praktykowanie Tego Nabożeństwa zgodnie z życzeniem Maryi. Jest to obietnica otrzymania łaski skutecznej do zbawienia. Maryja prosi zatem o Nabożeństwo Wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu, odprawiane poprzez 5 sobót miesiąca. Niewolnik Maryi żyje duchem wynagrodzenia. Wplata w to wynagrodzenie całe życie i całą codzienność, przyjmując i ofiarując wszystkie  trudy, cierpienia i doświadczenia. Święte dzieci: Łucja, Hiacynta i Franciszek są dla nas przykładem. One ofiarowały Bogu wszystko, co dotyczyło ich życia, wg słów, które wypowiedział Anioł:
„Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest On (Bóg) obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników”
(Słowa Anioła, Fatima, lato 1916r.).
„Upłynęło (kilkadziesiąt) lat od momentu, kiedy ukazałam się w ubogiej Cova da Iria, w Fatimie, aby przynieść ludziom Moje ważne Orędzie. Dziś to Orędzie staje się bardziej pilne i aktualne. Aktualne – ponieważ nigdy ludzkość nie była tak blisko własnego zniszczenia jak teraz. Pilne – ponieważ to, co postanowiła Boża Sprawiedliwość, realizuje się dziś stopniowo i szybko. Przyjmijcie wszyscy, pełne trwogi wezwanie waszej Matki. Powróćcie na drogę wiodącą do Boga przez modlitwę i nawrócenie”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi142, 31.12.1977 r.).
„Wynagradzajcie za Moje biedne dzieci: za grzeszników. Proszę was o to, o co prosiłam troje dzieci, którym objawiłam się w Fatimie. Czy chcecie ofiarować wasze życie w duchu modlitwy i wynagrodzenia za zbawienie wszystkich grzeszników, szczególnie za tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia? Ze mną uformujecie więc wielką sieć miłości i ocalenia, rozciągniętą na cały świat”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi586, 31.12.1996 r.).
4. NIEWOLNIK MARYI JEST POŚWIĘCONY JEJ NIEPOKALANEMU SERCU.
Maryja prosi, aby poświecić się Jej Niepokalanemu Sercu.
„Proszę, by akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu – o który nalegam z pełną niepokoju uporczywością – został dokonany przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi521, 22.05.1994 r.).
„W duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca biorę w Moje ramiona wszystkie Moje małe dzieci, które – swoim aktem poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu – całkowicie powierzyły Mi siebie.  Są bezpieczne, gdyż Mama niesie je w ramionach. W duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca przygotuję całkowity powrót ludzkości do Pana, drogę nawrócenia i pokuty, przemiany serca i życia”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi, 564, 02.02.1996 r.).
„Przede wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań, wyrzeczenie się naszych grzesznych upodobań mających swe źródło w zmysłowości, egoizmie, wygodnictwie i ambicji.
Na drugim miejscu, poświęcenia przyjmowane i podejmowane dobrowolnie, by ofiarować je Panu, jako pokorny dar naszej miłości i naszej wdzięczności. To właśnie tego poświęcenia oczekują Serca Jezusa i Maryi, by przyjąć je i zanieść je Bogu – Ojcu jako owoc kontynuacji Jego Dzieła Odkupienia, dla zbawienia Ludzkości.  Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu”, ci stanowić będą „…nowe pokolenie, które zwycięży zło!”. „Nowe pokolenie” to pokolenie Niepokalanego Serca”, a „Maryja jest jego Matką”
(por. Siostra Łucja, Apele Orędzia Fatimskiego).
Papież Benedykt XVI w 2011 roku wypowiedział słowa:
Sądzę, że wielki, publiczny akt (poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi) został już zrealizowany. Myślę, że teraz ważne jest uwewnętrznienie aktu zawierzenia, pozwolenie, by nas przeniknął, by dokonał się w nas.”
(wywiad z Ojcem Świętym Benedyktem XVI; Tv Rai Uno 22 kwietnia 2011r.).
5. NIEWOLNIK MARYI SPEŁNIA PROŚBĘ TROSKLIWEJ MATKI, BY SCHRONIĆ SIĘ W ARCE.
Tą Arką jest Niepokalane Serce Maryi. Ona pragnie poprzez dobrowolny akt naszej woli umieścić każde swoje dziecko w bezpiecznym schronieniu. Poprzez poświęcenie się Jej Sercu zaprasza, aby wejść do Arki, w której znajduje się skuteczne schronienie, abyśmy żyli w posłuszeństwie wobec Boga, naszego Stwórcy i zachowali żywą wiarę, niewzruszoną nadzieję i żarliwą miłość.
,,Bóg uczynił mnie Arką dla całej ludzkości. W moim Niepokalanym Sercu znajdziecie schronienie”
(Adam Człowiek, Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014, s. 241).
„Daję wam dziś środek, który Ojciec wam ofiarowuje, aby wam pomóc w powrocie do Niego: Moje Niepokalane Serce. Poświęćcie się wszyscy temu Sercu i powierzcie się ramionom waszej Niebieskiej Mamy.”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi, 142, 31.12.1977 r.).
„Całej ludzkości otwieram drzwi Mego Niepokalanego Serca, bezpiecznego schronienia, do którego powinna ona wejść dla swojego zbawienia. To dlatego zbudowałam wam arkę nowego przymierza, do której musicie wejść, by dojść do nowych, czekających was czasów.”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi584, 08.12.1996 r.)
6. NIEWOLNIK MARYI, UKRYTY W ARCE, WYPRASZA RATUNEK DLA SIEBIE, SWOICH BLISKICH I CAŁEGO ŚWIATA.
Maryja zaprasza nas, aby wprowadzić do Arki Jej Serca swoich najbliższych, przyjaciół, cały świat.
„Pocieszcie Mnie w bólu. Proszę was o zaniesienie do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca wszystkich ludzi oddalonych, ateistów, grzeszników, niewolników grzechu i zła – tych, których zwiodły podstępne zasadzki Mojego i waszego Przeciwnika. Uczcie się ode Mnie powierzać się z pewną ufnością Prawdzie Słowa Bożego. Kiedy Jezus powróci do was w blasku Swej Boskiej chwały, wtedy ta biedna, grzeszna i zraniona ludzkość, która leży we wnętrzu grobu zepsucia i śmierci, wyjdzie, aby wreszcie rozpocząć nowe czasy swego odrodzonego życia”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi, 570, 06.04.1996 r.).
7. NIEWOLNIK MARYI JEST APOSTOŁEM NIEPOKALNEJ, BY PRZYŚPIESZYĆ ZAPOWIEDZIANY W FATIMIE TRYUMF JEJ NIEPOKALANEGO SERCA, KU CHWALE TRÓJCY ŚWIĘTEJ.
NNSM zabiega o to, by Maryja była bardziej znana i miłowana. Śpieszy, by szerzyć cześć do Matki Bożej propagując Różaniec Święty, kult Jej Niepokalanego Serca i Orędzie Fatimskie. W apostolstwie tym, poprzez osobiste oddanie się w niewolę miłości Dwóch Serc, łączy nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z kultem Najświętszego Serca Jezusa, tak jak Serca Te złączone są nierozdzielnym Przymierzem Świętej Komunii i Jedności.
„W bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca, które Najświętsza Trójca ofiarowuje wam jako arkę zbawienia na ostanie czasy, będziecie czekać z ufnością i na modlitwie na powrót w chwale Jezusa, który przyniesie Swoje Królestwo na świat i wszystkie rzeczy uczyni nowymi.”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi561, 01.01.1996 r.).
Bibliografia:
1. Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki Bożej, Orędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi, Vox Domini 1998; Imprimatur: San Marino 29 czerwca 1995 w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Bernardino Kardynał Echeverria Ruiz, OFM dawny biskup Guayaquil Administrator Apostolski Ibarra.
2. Adam Człowiek, Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014,
Instytut Wydawniczy św. Jakuba, Szczecin; Nihil obstat:
ks. Abp Andrzej Dzięga  5 maja 2015 r.
3. Siostra Łucja, Apele Orędzia Fatimskiego, Pallottinum 2001; Za zgodą Kongregacji Nauki wiary (25.05.2001).
4. Wywiad z Ojcem Świętym Benedyktem XVI; Tv Rai Uno 22 kwietnia 2011r.; 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”