Nazwa


O Rodzicielko łaski”


,,Nie muszę wam tego powtarzać, ani zalecać, bo to jest też jakiś polski charyzmat: Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc! Tak mówię z całym poczuciem tej rzeczywistości, jaką jest ludzkie serce. Nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was również Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tego macierzyństwa: Jej opieki!”
(Jan Paweł II ; I pielgrzymka do Ojczyzny, 06.06.1979r.).
NAZWA
Fiat Mariae
TAK MARYI ZMIENIŁO HISTORIĘ WSZECHŚWIATA.
JEJ ODPOWIEDŹ BYŁA PROSTA I PRECYZYJNA.
FIAT! TAK, ZGADZAM SIĘ.
NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG SŁOWA TWEGO” (ŁK 1, 38).
FIAT POKORNEJ SŁUŻEBNICY PAŃSKIEJ
– ZWIASTOWANIE –
„Zwiastowanie, o którym opowiada św. Łukasz na początku swojej Ewangelii, jest wydarzeniem skromnym, ukrytym – oprócz Maryi nikt o nim nie wiedział, nikt go nie widział – a jednocześnie decydującym dla dziejów ludzkości. Kiedy Maryja odpowiedziała swoim «tak» na zwiastowanie Anioła, począł się Jezus i wraz z Nim rozpoczęła się nowa epoka historii, «nowe i wieczne Przymierze»” 1.
„Maryja gotowa jest powiedzieć «tak» mimo lęków i niepewności. Maryja nie pyta, czy obietnica może być spełniona, ale tylko jak zostanie spełniona” 2.
Maryja na Boże powołanie odpowiedziała «tak», «fiat» – «niech mi się stanie». Interpretatorzy Ewangelii wg św. Łukasza, opierający się na Biblii łacińskiej, tłumacząc «fiat» Maryi, dopatrują się w nim jedynie podporządkowania się woli Boga z pewnym elementem rezygnacji, a nawet determinacji. Tłumaczenie takie nie jest uzasadnione. «Fiat» Maryi w oryginalnym tekście greckim ma inną formę gramatyczną w porównaniu z fragmentami: «Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie» (Mt 6,10), «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» (Łk 22,42). Te mają formę zwykłego trybu rozkazującego, natomiast «fiat» zwiastowania ma bardzo rzadko występujący w  biblijnej języku greckim tryb tzw. optativus –  genoito, który wyraża nie tylko dyspozycyjność, zgodę i posłuszeństwo, lecz także radosne, a nawet entuzjastyczne przyjęcie.
Wierniejsze zatem jest tłumaczenie: «O tak! Jestem do dyspozycji Pana. Jestem szczęśliwa, że stanie mi się to, co mi powiedziałeś». Pytaniem «jakże się to stanie?» nie wyraziła Maryja braku wiary, lecz pragnienie wiary świadomej 3.
FIAT BOLESNEJ MATKI RODZĄCEGO SIĘ KOŚCIOŁA
– GOLGOTA –
Drugie «fiat» Maryja wypowiedziała pod krzyżem. „Macierzyństwo Maryi rozpoczęte słowem « fiat» w Nazarecie, dopełnia się pod krzyżem” 4.
„Szczególnie w okresie Wielkiego Postu kontemplujemy Matkę Bożą, która na Kalwarii przypieczętowała «tak» wypowiedziane w Nazarecie. Zjednoczona z Jezusem, Świadkiem miłości Ojca, Maryja przeżyła męczeństwo duszy” 5.
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 25-27). Trzeba widzieć w tym wydarzeniu wyraz szczególnej troski Syna o Matkę, którą pozostawiał w tak wielkiej boleści. Matka Chrystusa, znajduje się w bezpośrednim zasięgu tej tajemnicy, Tajemnicy Odkupiciela, która ogarnia człowieka – każdego i wszystkich – zostaje dana człowiekowi każdemu i wszystkim – jako Matka. «Nowe macierzyństwo Maryi», zrodzone przez wiarę, jest owocem «nowej» miłości, która ostatecznie dojrzała w Niej u stóp Krzyża, poprzez uczestnictwo w odkupieńczej miłości Syna” 6.
FIAT MATKI PODTRZYMUJĄCEJ WIARĘ KOŚCIOŁA
– WIECZERNIK –
„Najmilsi, potrzebujemy chwil ciszy i skupienia, by wejść do szkoły Maryi, aby Ona nas pouczyła, jak żyć wiarą, jak w niej wzrastać, jak obcować z tajemnicą Boga w zwyczajnych, codziennych momentach naszego życia. Maryja podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów w Wieczerniku, a dziś podtrzymuje Ona moją i waszą wiarę” 7.
Widzimy Apostołów przed dniem Zielonych Świąt «trwających jednomyślnie na modlitwie wraz z niewiastami i z Maryją Matką Jezusa i z braćmi Jego» (Dz 1, 14), także Maryję błagającą w modlitwach o dar Ducha, który podczas zwiastowania już Ją był zacienił. Zachodzi szczególna jedność pomiędzy momentem Wcielenia Słowa a momentem narodzin Kościoła. Osobą, która łączy te dwa momenty, jest Maryja: Maryja w Nazarecie – i – Maryja w Wieczerniku Zielonych Świąt. Obecność Maryi w sposób dyskretny, a równocześnie wymowny – ukazuje drogę «narodzin z Ducha». W ten sposób Maryja, obecna w tajemnicy Chrystusa jako Matka, staje się – z woli Syna i za sprawą Ducha Świętego – obecna w tajemnicy Kościoła” 8.
„Droga wiary Maryi, modlącej się w Wieczerniku, jest «dłuższa» niż droga Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Maryja «wyprzedza» ich na tej drodze, poniekąd im «przoduje». Moment Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie został przygotowany nie tylko przez Krzyż, ale także przez moment zwiastowania w Nazarecie. «Itinerarium» Maryi spotyka się w Wieczerniku z drogą wiary Kościoła. W jaki sposób?
Dla ówczesnego Kościoła i dla Kościoła wszystkich czasów Maryja była i pozostaje nade wszystko Tą «błogosławioną, która uwierzyła». Uwierzyła pierwsza. Od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szła krok w krok z Jezusem w swojej macierzyńskiej pielgrzymce wiary” 9.
FIAT BRZEMIENNEJ MATKI NIEUSTANNIE RODZĄCEJ
SWOJE DZIECI W BÓLACH, POPRZEZ WSZYSTKIE POKOLENIA
„Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 
A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia” (Ap 12, 2).
FIAT ZWYCIĘSTWA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,
JAKO OCZEKIWANA ODPOWIEDŹ KOLEJNYCH POKOLEŃ, AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA
„Moje dzieci, wypowiadając moje «FIAT» wobec Boga i Jego Woli, odpowiedziałam na Jego łaskę jako Służebnica Pańska. Wszystkiego, cokolwiek otrzymałam, nie pragnęłam dla siebie – wypowiedziałam swoje czyste i niepokalane «Tak» dla Chwały Bożej.
Ponieważ Bóg ukształtował moje Serce i zachował mnie od grzechu pierworodnego, i całą uczynił Niepokalaną, STAŁAM SIĘ MATKĄ JEGO JEDNORODZONEGO SYNA I ODPOWIEDZIĄ, KTÓREJ ON OCZEKIWAŁ OD CAŁEGO STWORZENIA. MOJE CZYSTE «TAK» DLA CHWAŁY BOŻEJ OTWORZYŁO ZROZUMIENIE TAJEMNICY ZMIAŻDŻENIA GŁOWY WĘŻA.
TO JEST MOJA MATCZYNA ROLA ZWYCIĘŻCZYNI W CAŁEJ HISTORII ZBAWIENIA, W DZIELE ZBAWCZYM MOJEGO BOSKIEGO SYNA” 10
1. Benedykt XVI; «Tak» Maryi odzwierciedla «Tak» Chrystusa; Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 25 marca 2007r.
4. Benedykt XVI, Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego; Watykan, 20 stycznia 2009r.
5. Benedykt XVI; «Tak» Maryi odzwierciedla «Tak» Chrystusa; Tamże.
6. Por. Jan Paweł II; Encyklika Redemptoris Mater; O błogosławionej Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła; 23.
7. Benedykt XVI; Podróż apostolska do Polski; 25-28 maja 2006r.; Maryja uczy nas wytrwałości w wierze; Przemówienie na Jasnej Górze. 26 maja 2006 – Częstochowa.
8. Por. Por. Jan Paweł II; Encyklika Redemptoris Mater, 24.
9. Por. Tamże, 26.
10. Adam Człowiek; Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014. ; s. 188.
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”