Różańcowe Jerycho – 7 intencji


O Rodzicielko łaski”


JERYCHO SIEDMIU INTENCJI
NIEUSTANNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA FIAT MARIAE
VOTUM w 100 lecie FATIMY
 
Rozpoczynając Święty Różaniec módlmy się:
 
PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ, PRZEZ POTĘŻNE WSTAWIENNICTWO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, TWOJEJ UMIŁOWANEJ OBLUBIENICY!
 
Boże, dla bolesnej Męki Jezusa Chrystusa, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, spraw prosimy, abyśmy z tego źródła Twojej, Boże dobroci otrzymali obfite łaski a składając hołd naszego oddania wypełnili obowiązek godnego zadośćuczynienia za grzechy nasze i świata całego.
O Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem! O Maryjo, poprzez Twoje Bolesne, Niepokalane Serce, dozwól nam uczestniczyć w Twojej wierze, nadziei i miłości!
Boże, nasz Ojcze pokornie prosimy, przyjmij nasze osobiste ofiarowanie się macierzyńskiej miłości Maryi, nasze ofiarowanie się Tobie i przyjęcie wszystkich trudów codziennego życia, jako zadośćuczynienie za grzechy którymi jesteś obrażany, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Wysłuchaj nasze błagania, ukaż naszym sercom i światu tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Spraw, abyśmy przy pomocy broni Różańca wyprosili to, co zostało powiedziane: „Ona zetrze głowę węża”.
 
Na zakończenie każdej 10-tki:
O MARYJO PRZEZ TWE PRZECZYSTE, NIEPOKALANE POCZĘCIE, UPROŚ NAWRÓCENIE DLA ROSJI, EUROPY, NASZEJ OJCZYZNY I CAŁEGO ŚWIATA! SŁODKIE SERCE MARYI, BĄDŹ UCIECZKĄ DLA ROSJI, EUROPY, NASZEJ OJCZYZNY I CAŁEGO ŚWIATA!
INTENCJA PIERWSZA:
Módlmy się za Kościół, za papieża, o świętość kapłanów, osób konsekrowanych.
Jezu, jedyna drogo do Ojca, Ty który jesteś prawdą i życiem. Ty obiecałeś prowadzić swój Kościół do końca czasów. Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Franciszka (imię papieża) ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego. Udziel mu pełni łask Ducha Świętego, niech utwierdza nas w wierze i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.
Maryjo, do Ciebie się zwracamy, byś wypraszała dla Kościoła tę łaskę, by stawał się dla współczesnego świata Ikoną Trójcy Świętej. Wstawiaj się za nami, aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło kapłanów, którzy w jedności z ich biskupami będą wiernie głosić Ewangelię i sprawować sakramenty święte, zatroszczą się o lud Boży i będą gotowi, by ewangelizować całą ludzkość. Zanieś do Twego Syna, naszą pokorną prośbę, by wzrastała liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd świata i żyjąc w tym świecie poprzez profesję rad ewangelicznych, świadczyć będą o Chrystusie i głosić Jego orędzie zbawienia. 
 
Na zakończenie Świętego Różańca:
CAŁY JESTEM TWÓJ I WSZYSTKO, CO MOJE, DO CIEBIE NALEŻY. PRZYJMUJĘ CIEBIE CAŁYM SOBĄ. DAJ MI SERCE TWOJE, MARYJO.
TotusTuus ego sum et omnia mea Tuasunt. AccipioTe in mea omnia. PraebemihicorTuum, Maria.
Jasnogórska Królowo Polski – módl się za nami!
Fatimska Królowo Świata – módl się za nami!
Królowo Pokoju – módl się za nami!
św. Józefie – módl się za nami
św. Janie Pawle II – módl się za nami
św. Faustyno – módl się za nami
św. Maksymilianie – módl się za nami
św. Ludwiku Maria – módl się za nami
św. Ojcze Pio – módl się za nami
św. Matko Tereso – módl się za nami
św. Hiacynto – módl się za nami
św. Franciszku – módl się za nami
sł. Boża Łucjo – módl się za nami
sł. Boży Kard. Auguście – módl się za nami
sł. Boży Kard. Stefanie – módl się za nami
25 marca,15 września- zmiana intencji
INTENCJA DRUGA:
Módlmy się za Ojczyznę, naszą Parafię, za rodziny.
„(…) Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię, ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza (pasterzy) umacniaj i uświęcaj Swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką”.
Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi,
sługa Boży kard. August Hlond, 8 września 1946 r.
„Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem”.
św. Jan Paweł II
Pokornie błagamy, my Twoje dzieci pielgrzymujące po drogach tej cywilizacji, okaż nam swoje miłosierdzie, by zwyciężyła w naszej Ojczyźnie i na całym świecie cywilizacja życia i miłości nad cywilizacją śmierci. Użycz nam tej łaski, byśmy naszym wołaniem, modlitwą i naszym czynem – choćby tym najmniejszym – przyczyniali się do obrony prawdy o godności małżeństwa i rodziny, uszanowania życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Boże przyjmij nasze wołanie o wierność krzyżowi i Ewangelii, wierność Ślubom Jasnogórskim. Wołanie o duchową i moralną odnowę Polski i Polaków, w rodzinach i społeczeństwie. Umocnij w walce z pijaństwem, narkomanią, rozwiązłością i wszelką niesprawiedliwością społeczną.
INTENCJA TRZECIA:
Módlmy się za dzieci, młodzież.
O Niepokalane Serce Matki, ukryj nasze dzieci i młodzież w twym Dziewiczym Sercu, by zakwitła w nich miłość ku Tobie, by wzrastali dla chwały i uwielbienia Boga. Ty byłaś wychowawczynią Zbawiciela świata, racz być dla dzieci i młodzieży przewodniczką w ich życiu całym i na drogach wiary, wyproś łaski, by młode pokolenie wzrastało „(…) w mądrości (…), w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Weź nasze dzieci i młodzież pod Twoja obronę! Otaczaj płaszczem macierzyńskiej miłości, prowadź do zbawienia na drogach życia, w rozwoju ku pełni pięknego człowieczeństwa.
INTENCJA CZWARTA:
Módlmy się za ludzkość całą, o pokój na świecie, pokój w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach, w naszych sercach.
Boże, Ojcze Wszechmogący! Ty, w Jezusie, obdarowałeś świat i nasze serca pokojem. Jednakże z powodu naszych grzechów nie potrafimy strzec daru pokoju. W Fatimie Dziewica Maryja wzywa nas do modlitwy o pokój na świecie, a Anioł Pokoju wzywa do adoracji i uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego, które są warunkiem trwałego pokoju na świecie i pokoju w naszych sercach. Boże, Ojcze Wszechmogący! prosimy Cię, niech zapanuje zgoda między narodami. Niech rządzący znajdą drogi sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów, abyśmy wszyscy osiągnęli pokój serca i za wstawiennictwem Królowej Pokoju, stali się budowniczymi mocnych więzi braterstwa na świecie. Przez Chrystusa, Pana Naszego.
INTENCJA PIĄTA:
Módlmy się o łaskę wierności Ewangelii, świętość życia dla wszystkich wierzących w Chrystusa, o potrzebne łaski dla czcicieli Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
Matko Boża i nasza Matko! Przekonani o Twojej gotowości przyjścia nam z pomocą w duchowych i doczesnych potrzebach naszego życia, ożywieni dziecięca ufnością względem Twej dobroci i potęgi, zwracamy się do Ciebie z pokornym i uniżonym sercem! Racz wyprosić dla nas i wszystkich wierzących w Chrystusa łaskę wierności Ewangelii i krzyżowi Jezusa Chrystusa, stałej gotowości nawracania serc, wzrastania w wierze i świętość życia. Obdarz hojnie darami wszystkich czcicieli kochających Najświętsze Serce Jezusa i Twoje Niepokalane Serce. Prowadź tych, którzy ofiarowali się całkowicie jako Niewolnicy Miłości Jezusowi i Tobie. Wzbudź w licznych sercach święte pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi i Tobie, Maryjo. Otocz swoją miłością i poprowadź ku temu oddaniu tych, którzy z otwartymi sercami w jakimkolwiek czasie zapragną poprzez uroczysty Akt całkowicie ofiarować się Jezusowi przez Twoje Matko, Serce.
INTENCJA SZÓSTA:
Módlmy się o łaskę wiary i nawrócenia, dla wszystkich, którzy nie poznali Miłości Ojca, dla wszystkich, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia. Za tych, którzy odrzucają Boże miłosierdzie i za nieprzyjaciół Kościoła Świętego.
O Niepokalane Serce Maryi, od panowania bezbożnych chroń nas, ucisz wzburzone umysły i serca, prowadź do nawrócenia wszystkich biednych grzeszników, których serca oddaliły się od Boga i niewiernych całego świata, aby nastało Królestwo Twego Syna, tryumf, zwycięstwo i królowanie Twojego Serca, o Maryjo, nasza miłosierna Matko.
INTENCJA SIÓDMA:
Módlmy się o łaski, błogosławieństwo, prowadzenie Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich członków Wspólnoty Fiat Mariae.
O Niepokalane Serce Maryi, dozwól nam uczestniczyć w Twojej wierze, nadziei i miłości, byśmy coraz głębiej mogli wniknąć w tajemnice Najświętszego Serca Jezusa, aby nastało Królestwo Twego Syna, tryumf i królowanie Twojego Serca, o Maryjo, nasza miłosierna Matko. Prosimy pokornie, o Maryjo! wyproś dla wszystkich nas łaski, abyśmy poprzez modlitwy i czyny podejmowane we Wspólnocie Fiat Mariae wypełniali świętą Wolę Boga. Dlatego o nasza Matko i Królowo, oto każdy z nas „wolę swoją oddaje w Twoje Matczyne dłonie. Prosimy pokornie, umieść ją, wraz ze wszystkim, co nasze w swoim Sercu Niepokalanym, byśmy wraz z Tobą i złączeni z Tobą wypełniali poprzez całe nasze życie świętą Wolę Boga, naszego Stwórcy”. A poprzez nasze oddanie się Tobie w Macierzyńską Niewolę Miłości stawali się w gorliwości serc autentycznymi świadkami wiary w Boga i głosili Jego Chwałę poprzez nasze życie i postępowanie.
Boże Nasz Stwórco, który objawiasz miłosierną Miłość poprzez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Kapłana i Pasterza owiec, pokornie błagamy, abyś nieustannie stawiał na drodze naszej Wspólnoty oddanych kapłanów, którzy w gorliwości serc, wspólnie z nami odczytywać będą zamysł Boży tego Małego Dzieła Maryi – Wspólnoty Fiat Mariae, którzy będą służyć wsparciem w jego prowadzeniu i wzroście ku świętości wszystkich jego członków.
Bądź uwielbiony, Ojcze wszechmogący, który słabych ludzi czynisz zdolnymi do podejmowania Twoich dzieł w Kościele. Ty mocą swego Ducha działasz w ludzkich sercach i sprawiasz, że dzieło zbawienia dokonane przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, nieustannie kształtuje Kościół i przemienia świat. Wraz z Maryją, Matką Chrystusa i Kościoła, zjednoczeni z Aniołami i Świętymi, śpiewamy pieśń uwielbienia Tobie, Ojcze, który z Twoim Synem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Módlmy się we wszystkich tych intencjach, które zostały i kiedykolwiek zostaną polecone modlitwie naszej Wspólnoty.
Módlmy się za chorych i cierpiących. Prośmy o łaski dla tych, którzy prosili nas o modlitwę i dla tych, których zapewniliśmy o naszej modlitwie. Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, o łaskę oglądania Boga twarzą w twarz w wiecznej szczęśliwości. Módlmy się za konających, błagając dla nich o łaskę wiecznego zbawienia.
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”