Litania eucharystyczna


Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko”


 
Ludzkość powinna upadać na twarz przed każdym Tabernakulum na ziemi, w akcie nieprzerwanej wdzięczności i codziennego dziękczynienia.
Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi; (360 u)
LITANIA EUCHARYSTYCZNA
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, / zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, / zmiłuj się nad nami
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami,
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek,
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza,
Chlebie Żywy z nieba zstępujący,
Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony,
Pokarmie wybranych,
Uczto anielska,
Pamiątko męki Jezusa Chrystusa,
Dowodzie Boskiej ku nam miłości ,
Tajemnico wiary,
Cudzie niepojęty,
Przymierze miłości i pokoju,
Źródło łask wszelkich,
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania,
Umocnienie na drogę wieczności,
Ucieczko grzeszników,
Wspomożenie słabych i upadłych,
Lekarzu chorych,
Pociecho smutnych,
Boski Więźniu na naszych ołtarzach,
Bądź nam miłościw – / przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – / wysłuchaj nas, Panie.
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej – / zachowaj nas, Panie
Od wszelkiej pychy,
Od wszelkich niebezpieczeństw duszy,
Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi,
Od grzechu każdego,
Przez Najświętsze Wcielenie Twoje – / wybaw nas, Panie
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją,
Przez pragnienie pożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi,
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza,
Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś,
Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom,
Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego,
– / My grzeszni – / Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył,
Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył,
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył,
Abyś nas przez tę Tajemnicę Miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył,
Abyś nas tym Pokarmem Niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył,
Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
K.: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
W.: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”