Reguły duchowe


O Rodzicielko łaski”


* Wspólnotę Fiat Mariae stanowi:
Wspólnota macierzysta powstała 13 października 2014 roku
w Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza,
w Policach, Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
oraz Wspólnoty Fiat Mariae powołane
w innych Parafiach i w innych diecezjach.
WSPÓLNOTA FIAT MARIAE
REGUŁY DUCHOWE
1. Do WSPÓLNOTY FIAT MARIAE należą osoby oddane w  macierzyńską niewolę miłości Maryi, wg wskazań św. Ludwika Grignion de Montfort. 
NIEWOLNIK MARYI we Wspólnocie FIAT MARIAE dąży do tego, by każdego dnia stawać się apostołem NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.
NIEWOLNIK MARYI zabiega o to, by Maryja była bardziej znana i kochana ku chwale całej Trójcy Świętej. NM każdego dnia, w codzienności życia pogłębia swoją więź z Maryją i wzrasta w postawie dziecięctwa wobec swojej Matki. Dąży do tego aby, każdą swoją myśl, każde poruszenie woli oddawać Jej, by „Ona tym (wszystkim) rozporządzała wedle woli swojego Syna i na Jego większą chwałę” [św. Ludwik; Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny; cz. IV, Rozdz. I; 2].
2. NIEWOLNIK MARYI oddany w niewolę Maryi każdego dnia ponawia Akt Oddania. Przyjmuje Oddanie, jako dar i zaproszenie, by od nie – woli grzechu, iść ku niewoli z miłości, dla jedynej miłości Boga, poddając swoją wolę woli Bożej. W codzienności życia realizuje swoje własne powołanie naśladując Maryję w Jej całkowitym oddaniu się Bogu. Żyjąc w świętej niewoli z zaangażowaniem pociąga innych na drogę świętego niewolnictwa.
3. NM wzrasta w świetle FIAT Maryi i „w swym życiu powtarza za Maryją swoje fiat” [por. Adam Człowiek; Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014; str. 94]. Rozważa, kontempluje i naśladuje tę drogę, którą Ona kroczyła, od FIAT zwiastowania poprzez FIAT wypowiedziane pod krzyżem, ku ukryciu w FIAT, które Maryja wypowiada nieustannie jako Królowa Nieba i Ziemi, ku ukryciu w tryumfie Królowej Nieba i Ziemi.
4. NM raz do roku w rocznicę Oddania, lub inne święto maryjne uroczyście ponawia Akt Oddania.

5. NM w pierwszym roku formacji uczestniczy w spotkaniach: „Święte niewolnictwo – wierność w życiu codziennym” oraz w tzw. re-katechizacji, obejmującej cykl katechez: „Wzrastać w łasce Sakramentów Świętych (Chrzest Święty, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa) ku dojrzałości wiary”; Pismo Święte; Modlitwa Różańca Świętego.

W kolejnych etapach formacji uczestniczy w katechezach: „Osobiste odczytanie Fatimskiego Orędzia, ku przyjęciu wezwań Niepokalanego Serca Maryi”; nawrócenie, wynagrodzenie, pokuta. W pierwszym roku trwania formacji NM składa uroczysty Akt Przyjęcia Osobistego Krzyża i Ofiarowania się Bogu dla wynagrodzenia za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi oraz dla nawrócenia grzeszników. W duchu wynagrodzenia za grzechy własne, swoich bliskich i świata podejmuje zobowiązanie, by ochotnie znosić trudy, cierpienia oraz doświadczenia codziennego życia, które Bóg zechce zesłać, według wezwania Fatimskiego i słów wypowiedzianych przez Anioła: „Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest On (Bóg) obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników” (Fatima, słowa Anioła; lato 1916r.).

6. Podczas wspólnotowych rekolekcji NM uczestniczy w modlitwie wylania Darów Ducha Świętego. Z ufnością prosi i otwiera się na dary i charyzmaty, jakich Duch Święty w hojności udziela wierzącym. Szczególnym przygotowaniem do przyjęcia tej łaski jest uczestnictwo w nabożeństwie uwolnienia, uzdrowienia, przebaczenia (wskazane jest przystąpienie do spowiedzi generalnej).
7. NM raz do roku podczas rekolekcji Wspólnoty Fiat Mariae uroczyście ponawia Akt Przyjęcia osobistego Krzyża i Ofiarowania się Bogu dla nawrócenia grzeszników.
Raz do roku podczas wspólnotowych rekolekcji uroczyście odnawia otwarcie się na dary i charyzmaty otrzymane podczas chrztu w Duchu Świętym.
8. Odczytując znaki czasów objawione w Fatimskim Orędziu, NM praktykuje Nabożeństwo Pierwszych 5 Sobót Miesiąca. Żyjąc tym nabożeństwem z gorliwością zabiega o to, by także inni podejmowali praktykę tego Nabożeństwa. Ponadto zobowiązuje się do praktykowania Godziny Świętej Wynagradzającej (w miarę możliwości w każdy czwartek od godz. 23.00 do godz. 24.00).
9. NM żyje w posłuszeństwie wobec papieża i nauczania Kościoła. Wspólnota pozostaje do dyspozycji wobec ks. proboszcza w rodzimej parafii, w której jest powołana Wspólnota i do dyspozycji wobec pasterza diecezji, w której powstała.
10. NM z gorliwością uczestniczy w codziennej Mszy Świętej, która będąc centrum życia duchowego, przenika i przemienia każdy wymiar codzienności NM. Jeśli konieczne obowiązki wynikające z własnego powołania nie pozwalają na uczestniczenie w codziennej Eucharystii dba o częstą/codzienną praktykę duchowego przyjęcia Komunii Świętej. Dba o częstą/codzienną (wyrażaną w postawie uwielbienia i wynagrodzenia) Adorację Najświętszego Sakramentu.
Z gorliwością pielęgnuje postawę stałego nawracania się, zabiegając, w miarę możliwości o stałego spowiednika, przystępując regularnie (nie rzadziej niż raz w miesiącu) do Sakramentu Spowiedzi Świętej.
11. NM buduje ducha miłości i jedności we Wspólnocie. Wzrasta w postawie pokory wobec daru, jakim jest każda siostra i każdy brat we Wspólnocie. Członkowie Wspólnoty przyjmują siebie nawzajem w świetle prawdy Ewangelii. Trwają we wzajemnym przebaczeniu, upominając siebie w miłosierdziu. W miłości, szczerości i prostocie, bez wyróżniania kogokolwiek troszczą się o dobro drugich.
12. NM czynnie uczestniczy w duchowym wzroście Wspólnoty. Włącza się, w miarę własnych możliwości w zadania i dzieła podejmowane przez Wspólnotę. Pozostaje w łączności duchowej poprzez praktykowanie Nieustannej Modlitwy Różańcowej (Jerycho 7 intencji) oraz poprzez podjęcie modlitwy za siebie nawzajem (indywidualna modlitwa imienna).
13. NM podejmując formację we Wspólnocie pamięta o właściwej hierarchii, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, dalej własna rodzina i własne powołanie, a następnie udział w życiu Wspólnoty. Jednakże ze względu na podjęte zaproszenie, by czerpać siły duchowe w formacji wspólnotowej i dla osobistego wzrostu duchowego nie zaniedbuje wspólnego gromadzenia się na modlitwie i w miarę możliwości regularnego uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych.
14. NM dąży nade wszystko do zjednoczenia z Bogiem. W odczytywaniu i pełnieniu woli Bożej wzrasta, jako niewolnik Odwiecznej Miłości, pozostając pod czułą opieką macierzyńskiej miłości Tej, która w całej pełni jest zjednoczona z Bogiem w wypełnianiu Jego woli.
15. NM łączy w swoim sercu oddanie w macierzyńską niewolę miłości Maryi z wezwaniem Orędzia Fatimskiego. Wyprasza ratunek dla świata poprzez poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi* dla tryumfu Jej Niepokalanego Serca ku chwale Trójcy Świętej. NM, który żyje tym poświęceniem dąży do tego, aby poprzez wszystko, co jego stanowi być apostołem Niepokalanego Serca Maryi, by wypełnić Boży plan ocalenia świata wyrażony w Fatimskim przesłaniu: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje” (Fatima, słowa Matki Bożej; 13 lipca 1917r.).
Jako apostoł NSM przynależy do Wynagradzającej Straży (Straż Wynagradzająca za 5 zniewag przeciwko NSM).
NM, który odczuwa w sercu wezwanie, by jako apostoł Niepokalanego Serca Maryi iść wszędzie tam, gdzie Maryja go pośle, aby innych przyprowadzać do Jezusa poprzez Jej Serce, uzyskawszy błogosławieństwo ks. proboszcza parafii, w której już istnieje lub zawiązuje się Wspólnota FIAT MARIAE, taki NM jest posłany, jako członek Wspólnoty.
16. Eucharystia i poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi to fundamenty duchowości i formacji Wspólnoty.

13 października 2017, wręczenie Reguł ks. Proboszczowi wm.

* „Poświęcenie jest ostoją naszej modlitwy, stanowi siłę, która ją podtrzymuje. Przede wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań, wyrzeczenie się naszych grzesznych upodobań mających swe źródło w zmysłowości, egoizmie, wygodnictwie i ambicji. Na drugim miejscu, poświęcenia przyjmowane i podejmowane dobrowolnie, by ofiarować je Panu, jako pokorny dar naszej miłości i naszej wdzięczności.
To właśnie ta modlitwa i (to) poświęcenie (są tymi), których oczekują Serca Jezusa i Maryi, by przyjąć je i zanieść je Bogu – Ojcu jako owoc kontynuacji Jego Dzieła Odkupienia, dla zbawienia Ludzkości”. „Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu”, ci stanowić będą „nowe pokolenie, które zwycięży zło”! Fatimska wizjonerka uświadamia, że to „nowe pokolenie” jest pokoleniem Niepokalanego Serca”. A „Maryja jest jego Matką”. (Siostra Łucja; Apele Orędzia Fatimskiego)

* „Sądzę, że wielki, publiczny akt (poświecenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi – dopisek własny) został już zrealizowany. Myślę, że teraz ważne jest uwewnętrznienie aktu zawierzenia, pozwolenie, by nas przeniknął, by dokonał się w nas”. (wywiad z ojcem świętym Benedyktem XVI; TV Rai Uno 22 kwietnia 2011r.)


Aneks do Reguł:

Aneks Nr 1:
Członkowie przynależący do Wspólnot FIAT MARIAE powołanych i samodzielnie funkcjonujących w odrębnych parafiach, poza Wspólnotą macierzystą (jw.), pozostają członkami jednej i tej samej wspólnoty duchowej i noszą nazwę NIEWOLNIKÓW MARYI we Wspólnocie FIAT MARIAE. Osoby będące członkami Wspólnot ‘FIAT MARIAE’, przynależących do parafii w miejscowościach poza Wspólnotą macierzystą (jw.), w których nie została powołana samodzielnie funkcjonująca Wspólnota pozostają w łączności serc i ducha ze Wspólnotą macierzystą (jw.), poprzez kontakt z osobami wyznaczonymi, by taką łączność utrzymywać.
Wszyscy członkowie Wspólnot uczestniczą we wzroście duchowym poprzez uczestnictwo we wspólnych rekolekcjach formacyjnych i w miarę możliwości w misjach apostolskich, ponadto ubogacają swoją duchowość poprzez korzystanie z udostępnianych im (w miarę możliwości systematycznie) materiałów formacyjnych. Każda Wspólnota nie ustaje w modlitwie, by zanosić do Boga błagania, by posyłał kapłanów do stałej współpracy, w DZIELE WSPÓLNOTY FIAT MARIAE. Każda Wspólnota wybiera odpowiedzialnego za formację i odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne. Każda Wspólnota utrzymuje łączność z głównym odpowiedzialnym macierzystej Wspólnoty.
Aneks Nr 2:
Wspólnoty FIAT MARIAE spotykają się 1 raz w tygodniu (4 razy w miesiącu*) według następującego porządku*:
1 tydzień:
● MSZA ŚWIĘTA
w intencjach Wspólnoty (lub) i w intencji Wspólnoty
● ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMANTU
by uwielbiać Boga,
by wynagradzać
Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
za zniewagi, za grzechy własne, naszych rodzin i całego świata
2 tydzień:
● FORMACJA
3 tydzień:
● DZIELENIE
4 tydzień:
● SPOTKANIE MODLITEWNE
Różaniec Święty
modlitwa wstawiennicza

* szczegółowe wskazania dostosowane są do potrzeb i możliwości danej Parafii

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE

,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”