Uwielbienie i wynagrodzenie


Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko”


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
UWIELBIENIE I WYNAGRODZENIE
 
Pieśń na wystawienie„O Zbawczo HOSTIO …”
pieśń:
Panie przyjdź do mego serca,
z łaska swoją przyjdź,
Panie przyjdź do mego serca,
bardzo potrzebuję Cię /x3
 

I część:

 
  • WPROWADZENIE
(do wykorzystania w formie słów modlitwy):
wskazanie na Jesusa, obecnego pod postaciami Hostii Świętej,
zbudowanie głębokiej świadomości, że oto tu i teraz jesteśmy przed Obliczem Boga,
– poprzez modlitwę przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przeżywamy przedłużenie zjednoczenia z Chrystusem, które osiągnęliśmy w Komunii świętej,
Adoracja powinna mieć wyraźnie chrystocentryczny charakter: podczas wystawienia należy modlitwy, śpiewy i czytania tak ułożyć, by wierni skupili swoja uwagę na Chrystusie Panu,
o podstawowym celu Adoracji czytamy w wydanym w 2004 roku Liście apostolskim Jana Pawła II, Mane nobiscum Domine (Zostań z nami Panie), 18: „Zarówno w samym celebrowaniu Mszy Świętej, jak i w kulcie eucharystycznym poza Mszą Świętą należy w pierwszym rzędzie umacniać żywą świadomość realnej obecności Chrystusa; trzeba ją podkreślać tonem głosu, gestami, ruchami, całym swym zachowaniem”.
 

II część:

 
  • MODLITWA:
Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Ty jesteś objawieniem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, fundamentem wszystkich rzeczy; Ty jesteś Nauczycielem ludzkości, Ty jesteś Odkupicielem; Ty dla nas się narodziłeś, umarłeś i zmartwychwstałeś; Ty jesteś centrum historii i świata; Ty jesteś Tym, który nas zna i nas kocha; Ty jesteś Towarzyszem i Przyjacielem naszego życia; Ty jesteś Mężem boleści i nadziei; Ty jesteś Tym, który ma przyjść i który ma stać się dniem naszego sądu, i, jak ufamy, naszym szczęściem. Amen”. / bł. Paweł VI
  • TRWANIE SERCEM PRZED JEZUSEM w SERCU MARYI w postawie fiat, na wzór FIAT MARYI:
  • UWIELBIENIE
Ty jesteś odwiecznym Synem Ojca / Uwielbiamy Cię i błogosławimy, Panie Jezu
Ty jesteś Posłanym przez Ojca dla naszego zbawienia. / Uwielbiamy Cię …
Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata / Uwielbiamy Cię …
Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem / Uwielbiamy Cię …
Ty jesteś Chlebem żywym, który zstąpił z nieba / Uwielbiamy Cię …
 
pieśń:
Kocham Ciebie Jezu,
wznoszę ręce dając cześć,
całym światem jesteś mi,
uwielbiam Twoje Imię Panie … /x3
Kocham Ciebie Jezu,
wznoszę ręce dając cześć,
całym światem jesteś mi,
uwielbiam Twoje Imię Panie mój.
 
  • ZAWIERZENIE I OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.

(…) Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić.
(…) Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
(…) Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika …
(…) … przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz …
(…) … spraw, abym zawsze i we wszystkim był doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. …”.

Św. Ludwik Grignion de Montfort


pieśń:
Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty, niech dotknie nas /x3
 
  • PRZEBŁAGANIE
Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują!”.
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników”.
pieśń:
Bóg jest miłością. Miejcie odwagę żyć dla miłości,
Bóg jest miłością. Nie lękajcie się /x3
 
  • TRWANIE W CISZY
  • MODLITWA PRZED ZAKOŃCZENIEM ADORACJI:
AKT UWIELBIENIA
Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!
 
Pieśń na błogosławieństwo„O mój JEZU, w HOSTII skryty …”
Pieśń na koniec Adoracji „Niechaj będzie pochwalony, PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT …”
 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”