Cele formacji


O Rodzicielko łaski”


 

1. NIEWOLNIK MARYI (NM) we WSPÓLNOCIE FIAT MARIAE (WFM) dąży do tego, by Eucharystia przenikała całe jego życie, aby był przez Eucharystię prawdziwie przemieniany, wg słów nauczania Soboru Watykańskiego II: Ofiara Eucharystyczna jest
« źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego ».

2. NM wyprasza ratunek dla świata poprzez poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi (Reguły Wspólnoty; pkt. 15) dla Tryumfu Jej Niepokalanego Serca ku chwale Trójcy Świętej. Żyjąc tym poświęceniem dąży do tego, aby poprzez to, co jego samego stanowi być apostołem Niepokalanego Serca Maryi.

3.  Każdego dnia pogłębia więź z Maryją, wzrasta w postawie dziecięctwa wobec swojej Matki. Zabiega o to, by Maryja była bardziej znana i kochana ku chwale całej Trójcy Świętej.

4. Wypowiada wraz z Maryją swoje fiat, aby wpatrzony w Jej posłuszeństwo i Jej dyspozycyjność w wypełnianiu woli Bożej pełnić wolę Bożą w codzienności swojego życia i osobistego powołania.

5. W swoim życiu, postępowaniu i w relacjach z innymi NM naśladuje cnoty Najświętszej Maryi Panny. „Oddając Maryi wartość swoich dobrych uczynków” (por. św. Ludwik; Traktat; Akt Ofiarowania) buduje ducha miłości, pokoju i przebaczenia w relacjach z innymi. Wzrasta w postawie pokory wobec daru, jakim jest każda napotkana osoba.

6. NM, jak pisał św. Maksymilian: „wolę swoją uzgadnia z wolą Niepokalanej” (św. Maksymilian Maria Kolbe; Rękopis: Rzekł Bóg; „Co dzień ze św. Maksymilianem. Wybór tekstów z pism i przemówień o. Maksymiliana Marii Kolbego; wyd. Ojców Franciszkanów; Niepokalanów 1994). Uczy się oddawania Bogu swojej woli wciąż na nowo, a wraz z tym oddaniem, oddania wszystkiego, co jego samego stanowi, a nade wszystko siebie samego, nieraz mozolnie i z trudem, ale zawsze w ufności. Św. Maksymilian głosił, że pierwszym stopniem oddania się Maryi jest „zdobycie siebie samego, następnie naszych najbliższych, przyjaciół, by w końcu zdobyć cały świat, poprzez Maryję, dla Chrystusa”.

I tak, poddaje się prowadzeniu Maryi, by odtąd „spełniać wszystkie swoje uczynki przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi, aby móc je tym doskonalej spełniać przez Jezusa, w Jezusie, z Jezusem i dla Jezusa” (św. Ludwik, Traktat), aby „za Jej pośrednictwem i za Jej przykładem dojść do pełni wieku Jezusa na ziemi i Jego chwały w Niebie” (por. Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, św. Ludwik, Traktat). Istotą i celem oddania jest, aby Maryja posługiwała się nami według swojej woli, kiedy zechce i w taki sposób, jaki sama wybierze.

7. NM złączony świętymi więzami miłości z Maryją, czerpie z tej relacji potrzebne łaski, by stając się uczniem Maryi przede wszystkim w Jej szkole modlitwy pielęgnować postawę stałego wzrostu w wierze poprzez codzienną osobistą relację z Bogiem.

8. Będąc wiernym przyrzeczeniom chrztu świętego, dąży do zjednoczenia z Bogiem, pozostając pod czułą opieką macierzyńskiej miłości Maryi, która w pełni zjednoczona jest z Bogiem w wypełnianiu Jego woli.

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE

 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”