Modlitwa za kapłanów


O Rodzicielko łaski”


MARYJO, z ufnością prosimy o Twoje wstawiennictwo, by dla chwały całej TRÓJCY ŚWIĘTEJ każdy kapłan był
TOTUS TUUS
MODLITWA ZA KAPŁANÓW
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY!
Prosimy Cię o łaski i Twoje dary dla kapłanów.
DUCHU ŚWIĘTY!
Prowadź kapłanów, by byli świadkami i głosili tryumf NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, aż po krańce świata całego i wobec wszystkich, do których są posłani.
JEZU! Dobry Pasterzu,
Obdarz gorliwością serca kapłanów, by prowadzili nas poprzez kapłańską służbę ku świętości. Prowadź, by byli posłusznymi i skutecznymi narzędziami w dłoniach Twojej umiłowanej Oblubienicy.
Amen.
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”